നെഞ്ചോട് ചേർത്തുവെച്ചിടാം – A Tribute To Corona Warriors by Josy Alappuzha


കോവിഡ് മഹാമാരിയെ അതിജീവിയ്ക്കാൻ കരുത്തും കാവലുമായവർക്ക് കലാലോകത്തിന്റെ കൃതഞ്ജതാ ഗീതം…!

 

Music, Flute and Arranged by Josy Alappuzha
Lyrics : Rajeev Alunkal
Piano : Stephan Devassy
Guitars : Durwin D’souza
Programming & Mixing : Vineeth Esthaphan
Singers : Bijibal, Gopi Sundar, Afsal, Najim Arshad, Tennison,
Swetha, Sayanora, Sithara, Divya.
special thanks: Saurav Audiomatrix Studio Alappuzha, Nikhil Mathews, Sumesh Anand
Video Editing: Thejus Satheesan