ജ്വാലാമുഖി : ഇത് അമ്മമാർ മക്കൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് | Sajna Vinish, Smitha NambiarKreative KKonnect Music is an active digital media hub for upcoming and established Musicians and Singers. Enjoy cover songs, unplugged versions, and originals in Malayalam, Tamil and Hindi on our Facebook Page and YouTube Channel. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.

 

ജ്വാലാമുഖി, ഇത് അമ്മമാർ മക്കൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനമാണ്..താരാട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ ! മാതൃ വാത്സല്യം ഒന്നുകൂടി ആവോളം നുകരാം.
. Lyrics & Direction – Smitha Nambiar, Composer & Singer – Sajna Vinish, Editor – Soumya Sagar, Production – Aum Production, Expressions – Anusri S Nair, Seethalakshmi, Purnima, Susmitha Chakkungal.

 

SUGGESTED VIDEO – CHECK THIS OUT !!!

 

Watch Cover Songs, Unplugged Versions, Originals, and Facebook Music Live Sessions with popular and upcoming Singers and Musicians exclusively on our Facebook Page and YouTube Channel. Like, Follow and stay connected with us Music Lovers !!!