കാത്തിരിപ്പു കണ്മണി (കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്) by Mridula Varier & Rahul Lexman


Check out the cover version of “Kathirippu Kanmani” from the movie “Krishnagudiyil oru pranayakalathu” featuring Mridula Varier & Rahul Lexman.

 

Vocal: Mridula Varier & Rahul Lexman
Music programming: Sreehari K Nair
Mix & Master: Renjith Rajan
Voices recorded by Jisto George (POP Media, Kochi), Nishant(NHQ), Akshay (Mystudio)
Costume: Teshvir ( Designer: Athira Raj )
Makeup: Femy Antony

Original song credits:

Film: Krishnagudiyil oru pranayakalathu
Vocal: Dr. KJ Yesudas & K S Chitra
Music: Vidyasagar
Lyrics: Gireesh Puthenchery

കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണീ, കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണീ
ഉറങ്ങാത്ത മനമോടെ നിറമാര്‍ന്ന നിനവോടെ
മോഹാര്‍ദ്രമീ മൺതോണിയില്‍
കാത്തിരിപ്പൂ മൂകമായ്, കാത്തിരിപ്പൂ മൂകമായ്
അടങ്ങാത്ത കടല്‍ പോലെ
ശരല്‍കാല മുകില്‍ പോലെ
എകാന്തമീ പൂഞ്ചിപ്പിയില്‍