കിലുകിൽ പമ്പരം തിരിയും മാനസം അറിയാതമ്പിളീ മയങ്ങൂ വാ വാവോ – Cover song by Anju Joseph


Kreative KKonnect Music is an active digital media hub for upcoming and established Musicians and Singers. Enjoy cover songs, unplugged versions, and originals in Malayalam, Tamil and Hindi on our Facebook Page and YouTube Channel. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.

 

 

Production : Anju Joseph & Team
Vocals : Anju Joseph
Music Production : Jince Mathew, RJ Media
Mastered by : Alex Solano
Violin : Francis Xavier

Suggested Video :

 

 

It’s all about Independent Music and Artist at Kreative KKonnect. Watch Cover Songs, Unplugged Versions, Originals, and Facebook Music Live Sessions with popular and upcoming Singers and Musicians exclusively on our Facebook Page and YouTube Channel. Like, Follow and stay connected with us Music Lovers !!!