നീൾമിഴി ചിറകുകൾ ചേലെഴും കവിതയായ് – Romantic Musical Short Movie


Singer: Dr. Arun Shankar
Music: Sreejith S Nair
Lyrics: Vinu Sreelakam
Arranger/Programmer: Vaitheeswaran Sankaran

Cast: Gopika Anil, Rudra, Neethu & Gokul Krishna
Producer: Bijoy K .C
Director: Dr.Gouri Lekshmi

Music on Zee Music Company

Check out this romantic Malayalam independent music album “Neelmizhi” composed by Sreejith S Nair, written by Vinu Sreelakam, and sung by Dr. Arun Shankar. The video is released by Zee Music Co.