അകലെ അകലെ മനസ്സിൻ അരികെ Music Video by തെക്കൻ Chronicles


 

Direction & Editing: Ananthakrishnan S
D.o.p: Sreekumar
Lyrics: Maala Parvathi

Thekkan Chronicles Band
Music & Vocals: Gokul Harshan
Guitars: Bharath H S
Keys: George Tomas
Bass: Krishna Jagadish
Drums: Lekshman Santhosh
Percussion: Shebin Baby John
Mastered: George Tomas (liveramusix)
Band Coordinator: Rohit R

LED-Wall: Crayons
Lights: Cameo lights
Equipment: Mediatrendz
Sound: Soundtech
Power: Sandhya power
Floor: Cameo studio
Titles: Anand Godfrey
Mercury Art House Team: B Satheesan, Jyothish M G, Sreevishnu R, Gopikrishnan