തേരിറങ്ങും മുകിലേ മഴത്തൂവലൊന്നു തരുമോ (മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം) Cover by Anamika


Original Song Credits
Music: Suresh Peters
Lyricist: S Ramesan Nair
Singer: P Jayachandran

Cover Version Credits
Vocals: Anamika PS
Arranged and Mastered: Sivin Simon
Camera: Arshad HM & Adithya Ambady
Editing: Nadeem Jalal
Location Courtesy: Drunken Monkey

തേരിറങ്ങും മുകിലേ
മഴത്തൂവലൊന്നു തരുമോ
നോവലിഞ്ഞ മിഴിയിൽ
ഒരു സ്നേഹ നിദ്രയെഴുതാൻ
ഇരുൾ മൂടിയാലുമെൻ കണ്ണിൽ
തെളിയുന്നു താരനിരകൾ

ഉറങ്ങാത്ത മോഹം തേടും
ഉഷസ്സിന്റെ കണ്ണീർത്തീരം
കരയുന്ന പൈതൽ പോലെ
കരളിന്റെ തീരാദാഹം
കനൽത്തുമ്പി പാടും പാട്ടിൽ
കടം തീരുമോ

നിലക്കാതെ വീശും കാറ്റിൽ
നിറയ്ക്കുന്നതാരീ രാഗം
വിതുമ്പുന്ന വിണ്ണിൽ പോലും
തുളുമ്പുന്നു തിങ്കൾത്താലം
നിഴലിന്റെ മെയ് മൂടുവാൻ
നിലാവേ വരൂ

Checkout the cover version of Malayalam Evergreen Hit song Therirangum Mukile from the movie Mazhathullikilukkam.